Zása­dy ochra­ny osob­ních a dal­ších zpra­co­vá­va­ných údajů

Zásady ochrany osobních a dalších zpracovávaných údajů

Kdo zpra­co­vá­vá Vaše údaje? 

Správ­cem Vámi posky­to­va­ných osob­ních úda­jů je v sou­la­du s Naří­ze­ní Evrop­ské­ho par­la­men­tu a Rady (EU) 2016/679, o ochra­ně fyzic­kých osob v sou­vis­los­ti se zpra­co­vá­ním osob­ních úda­jů a o vol­ném pohy­bu těch­to úda­jů a o zru­še­ní směr­ni­ce 95/46/ES (dále jen „obec­né naří­ze­ní o ochra­ně osob­ních úda­jů“) spo­leč­nost Retail Ser­vi­ce, s.r.o., se síd­lem Marie Cibul­ko­vé 450/13, 140 00 Pra­ha 4 – Nus­le, IČ: 264 82 223 (dále jen „správ­ce“), na kte­ré­ho se může­te obra­cet v pří­pa­dě dota­zů či nesrov­na­los­tí se zpra­co­vá­ním osob­ních údajů.

Jaké Vaše osob­ní úda­je zpracováváme?

Zpra­co­vá­vá­me pou­ze osob­ní úda­je, kte­ré nám posky­tu­je­te v sou­vis­los­ti s vyu­ží­vá­ním našich slu­žeb v oblas­ti ubytování.
Jed­ná se tak nej­čas­tě­ji o úda­je, kte­ré nám sdě­lí­te při regis­tra­ci, či kte­ré zís­ká­me v sou­vis­los­ti s tím, že pou­ží­vá­te naše služby:

 • Jmé­no, Pří­jme­ní, Titul
 • E‑mailová adre­sa
 • Tele­fon­ní číslo
 • Adre­sa trva­lé­ho bydliště
 • Čís­lo ban­kov­ní karty
 • IP adre­sa
 • Sou­bo­ry cookies

Proč Vaše osob­ní úda­je zpracováváme?

Hlav­ním důvo­dem, proč zpra­co­vá­vá­me Vaše osob­ní úda­je, je, abychom Vám umož­ni­li vyu­žít našich slu­žeb a abychom moh­li zajis­tit a neu­stá­le zvy­šo­vat bez­peč­nost našich slu­žeb a tím i Vašich údajů.

Vaše úda­je dále zpra­co­vá­vá­me za účelem:

 • zlep­še­ní kva­li­ty našich slu­žeb a vývo­je nových
 • zasí­lá­ní obchod­ních sdě­le­ní včet­ně nabíd­ky produktů
 • zod­po­vě­ze­ní Vašich dotazů

Kdo všech­no bude mít k Vašim úda­jům přístup?

Tře­tí­mi stra­na­mi, kte­ré mohou mít pří­stup k Vašim osob­ním úda­jům tak dle pova­hy služ­by, kte­rou vyu­ží­vá­te nebo jste vyu­ží­va­li jsou:
oso­by, kte­ré s námi spo­lu­pra­cu­jí při usku­teč­ně­ní posky­to­vá­ní Vámi zvo­le­ných slu­žeb, především:

 • Taxi služ­ba
  oso­by, kte­rým posky­tu­je­me úda­je za úče­lem ana­lý­zy návštěv­nos­ti našich webů
 • oso­by, kte­ré pro nás zajiš­ťu­jí tech­nic­ký pro­voz urči­té služ­by či pro­vo­zo­va­te­lé tech­no­lo­gií, kte­ré pro naše služ­by využíváme;
  oso­by, kte­ré pro nás zajiš­ťu­jí dosta­teč­né zabez­pe­če­ní a inte­gri­tu našich slu­žeb a webů a toto zabez­pe­če­ní také pra­vi­del­ně testují;
 • Za urči­tých, přes­ně defi­no­va­ných, pod­mí­nek jsme pak povin­ni někte­ré Vaše osob­ní úda­je pře­dat na zákla­dě plat­ných práv­ních před­pi­sů např. Poli­cii ČR, popř. jiným orgá­nům čin­ným v trest­ním říze­ní včet­ně spe­ci­a­li­zo­va­ných útva­rů (ÚOOZ, Cel­ní sprá­va atd.) a dal­ším orgá­nům veřej­né správy.

Co jsou coo­kies a jaké dru­hy coo­kies používáme?

Coo­kies jsou malé dato­vé sou­bo­ry, díky kte­rým si navští­ve­né webo­vé strán­ky pama­tu­jí úko­ny a nasta­ve­ní jed­not­li­vých uži­va­te­lů, kte­ré na nich pro­ved­li, tak­že se tyto úda­je nemu­sí zadá­vat opa­ko­va­ně. Sou­bo­ry coo­kies se uklá­da­jí do jed­not­li­vých počí­ta­čů pomo­cí webo­vé­ho prohlížeče.

Coo­kies nepřed­sta­vu­jí nebez­pe­čí, neslou­ží k zís­ká­vá­ní jakých­ko­li cit­li­vých osob­ních úda­jů, mají však význam pro ochra­nu soukromí.

Coo­kies nepo­u­ží­vá­me pro zjiš­tě­ní totož­nos­ti uži­va­te­lů webo­vých strá­nek ani ke zne­u­ži­tí při­hla­šo­va­cích údajů.

Dal­ší sku­pi­nu před­sta­vu­jí coo­kies tře­tích stran (např. Goo­gle Ana­ly­tics pro ana­lý­zu návštěv­nos­ti dané kon­krét­ní webo­vé strán­ky či urči­té služ­by či coo­kies pro­vo­zo­va­te­lů reklam­ních sys­té­mů, kte­ré jsou na našich strán­kách pro­vo­zo­vá­ny). Tyto coo­kies jsou říze­ny tře­tí­mi stra­na­mi a my nemá­me pří­stup ke čte­ní nebo zápi­su těch­to údajů.

Pokud bude mít Váš pro­hlí­žeč pou­ži­tí coo­kies povo­le­no, bude­me vychá­zet z toho, že sou­hla­sí­te s vyu­ží­vá­ním stan­dard­ních coo­kies ze stra­ny našich webů.

Pokud nechce­te tyto coo­kies uklá­dat je mož­né jejich pou­ží­vá­ní zablo­ko­vat zde.

Jak dlou­ho Vaše úda­je zpracováváme?

Vaše úda­je bude­me zpra­co­vá­vat po celou dobu, kdy vyu­ží­vat našich slu­žeb a násled­ně na zákla­dě Vámi udě­le­né­ho sou­hla­su po dobu dal­ších 10 let, nebu­de-li ten­to Váš sou­hlas se zpra­co­vá­ním osob­ních úda­jů z Vaší stra­ny odvolán.

Zde bychom Vás však chtě­li upo­zor­nit, že ty osob­ní úda­je, kte­ré jsou nezbyt­né pro řád­né poskyt­nu­tí služ­by, resp. pro spl­ně­ní všech našich povin­nos­tí, ať již tyto povin­nos­ti vyplý­va­jí z obec­ně závaz­ných práv­ních před­pi­sů musí­me zpra­co­vá­vat bez ohle­du na Vámi udě­le­ný sou­hlas po dobu sta­no­ve­nou pří­sluš­ný­mi práv­ní­mi před­pi­sy či v sou­la­du s nimi i po pří­pad­ném odvo­lá­ní Vaše­ho souhlasu.

Může­me Vaše osob­ní úda­je zpra­co­vá­vat i bez Vaše­ho souhlasu?

Ano, Vaše osob­ní úda­je může­me zpra­co­vá­vat i bez Vaše­ho sou­hla­su, ale pou­ze za úče­lem poskyt­nu­tí služ­by či spl­ně­ní práv­ních povin­nos­tí, kte­ré pro nás vyplý­va­jí z obec­ně závaz­ných práv­ních před­pi­sů či zpra­co­vá­ní, jež je nezbyt­né pro úče­ly našich opráv­ně­ných zájmů.
Mož­nost a zákon­nost tako­vé­ho zpra­co­vá­ní vyplý­vá pří­mo z plat­ných práv­ních před­pi­sů a Váš sou­hlas k tomu­to zpra­co­vá­ní není potřeba.

Na zákla­dě čeho může­me zpra­co­vá­vat Vaše osob­ní údaje?

Jak už bylo řeče­no, Vaše osob­ní úda­je může­me zpra­co­vá­vat jed­nak na zákla­dě Vámi udě­le­né­ho sou­hla­su, ale dále napří­klad také na zákla­dě naše­ho opráv­ně­né­ho zájmu, a to v roz­sa­hu osob­ních úda­jů, kte­ré jsou k tako­vé­mu spl­ně­ní nezbyt­né. V nepo­sled­ní řadě je pak důvo­dem umož­ňu­jí­cím nám zpra­co­vá­vat Vaše osob­ní úda­je i bez Vaše­ho sou­hlas plně­ní povin­nos­tí vyplý­va­jí­cí pro nás ze záko­na. Pro jaké kon­krét­ní úče­ly pro­vá­dí­me jed­not­li­vá zpra­co­vá­ní Vašich osob­ních úda­jů uvá­dí­me výše.

Jak jsou mé osob­ní úda­je zabezpečeny?

Veš­ke­ré osob­ní úda­je, kte­ré nám poskyt­ne­te, jsou zabez­pe­če­ny stan­dard­ní­mi postu­py a tech­no­lo­gi­e­mi. Není však objek­tiv­ně mož­né zce­la zaru­čit bez­peč­nost Vašich osob­ních úda­jů. Pro­to není ani mož­né 100 % zajis­tit, že k poskyt­nu­tým osob­ním úda­jům nemů­že tře­tí oso­ba zís­kat pří­stup, nemo­hou být zko­pí­ro­vá­ny, zve­řej­ně­ny, pozmě­ně­ny nebo zni­če­ny pro­lo­me­ním našich bez­peč­nost­ních opatření.

V této sou­vis­los­ti Vás nicmé­ně ubez­pe­ču­je­me, že pra­vi­del­ně kon­t­ro­lu­je­me, zda sys­tém neob­sa­hu­je sla­bá mís­ta a nebyl vysta­ven úto­ku a pou­ží­vá­me tako­vá bez­peč­nos­tí opat­ře­ní, aby, pokud mož­no, nedo­šlo k neo­práv­ně­né­mu pří­stu­pu k Vašim osob­ním úda­jům, a kte­rá s ohle­dem na aktu­ál­ní stav tech­no­lo­gií posky­tu­jí dosta­teč­né zabez­pe­če­ní. Při­ja­tá bez­peč­nost­ní opat­ře­ní jsou pak pra­vi­del­ně aktualizována.

Za úče­lem lep­ší­ho zabez­pe­če­ní Vašich osob­ních úda­jů je pří­stup k těm­to úda­jům chrá­něn hes­lem a cit­li­vé úda­je jsou při pře­no­su mezi Vaším pro­hlí­že­čem a naši­mi webo­vý­mi strán­ka­mi šifrovány.

Bez Vaší pomo­ci a odpo­věd­né­ho cho­vá­ní však nejsme schop­ni plně zajis­tit bez­peč­nost Vašich úda­jů. Pomoz­te nám pro­to zajis­tit bez­peč­nost Vašich úda­jů tím, že bude­te ucho­vá­vat svá jedi­neč­ná hes­la a dal­ší pří­stu­po­vé úda­je k našim služ­bám v taj­nos­ti a bude­te dodr­žo­vat základ­ní bez­peč­nost­ní zása­dy. Měj­te pro­sím vždy na pamě­ti, že e‑maily, rych­lé zprá­vy cha­tu, blo­gy a dal­ší typy komu­ni­ka­ce s ostat­ní­mi uži­va­te­li webo­vých strá­nek nejsou šif­ro­vá­ny. Pro­to důraz­ně dopo­ru­ču­je­me nepo­u­ží­vat tyto for­my komu­ni­ka­ce při posky­to­vá­ní důvěr­ných informací.

Jak a kdy může­te svůj sou­hlas se zpra­co­vá­ním osob­ních úda­jů odvolat?

Váš dob­ro­vol­ně udě­le­ný sou­hlas se zpra­co­vá­ním osob­ních úda­jů může­te kdy­ko­li bez­plat­ně odvo­lat, a to pro­střed­nic­tvím zaslá­ní emai­lo­vé zprá­vy na adre­su: info@downtownsuites.cz. Odvo­lá­ním sou­hla­su není dotče­na mož­nost i nadá­le zpra­co­vá­vat Vaše osob­ní úda­je na zákla­dě Vaše­ho sou­hla­su, kte­rý byl dán před jeho odvo­lá­ním. Odvo­lá­ní sou­hla­su také nemá vliv na zpra­co­vá­ní osob­ních úda­jů, kte­ré zpra­co­vá­vá­me na jiném práv­ním zákla­du, než je souhlas.

Jsem povi­nen poskyt­nout své osob­ní úda­je? Co když osob­ní úda­je neposkytnu?

Vaše osob­ní úda­je nám posky­tu­je­te dob­ro­vol­ně za úče­lem vyu­ží­vá­ní našich slu­žeb. V pří­pa­dě, že odmít­ne­te poskyt­nu­tí nut­ných osob­ních úda­jů k výko­nu námi posky­to­va­ných slu­žeb, tak Vám nebu­de k těm­to služ­bám umož­něn přístup.

Jaká všech­na prá­va máte v sou­vis­los­ti s ochra­nou osob­ních údajů?

Ve vzta­hu k Vašim osob­ním úda­jům máte zejmé­na násle­du­jí­cí práva:

 • prá­vo svůj sou­hlas kdy­ko­li odvolat
 • prá­vo osob­ní úda­je opra­vit či doplnit
 • prá­vo poža­do­vat ome­ze­ní zpracování
 • prá­vo vznést námit­ku či stíž­nost pro­ti zpra­co­vá­ní v urči­tých případech
 • prá­vo poža­do­vat pře­ne­se­ní údajů
 • prá­vo na pří­stup k osob­ním údajům
 • prá­vo být infor­mo­ván o poru­še­ní zabez­pe­če­ní osob­ních úda­jů v urči­tých případech
 • prá­vo na výmaz osob­ních úda­jů (prá­vo být „zapo­me­nut“) v urči­tých případech
 • a dal­ší prá­va sta­no­ve­ná v záko­ně o ochra­ně osob­ních úda­jů a v obec­ném naří­ze­ní o ochra­ně osob­ních úda­jů č. 2016/679 po naby­tí jeho účinnosti.

Co to zna­me­ná, že máte prá­vo vznést námitku?

Pokud by se Vám již nelí­bi­lo, že od nás čas od času dosta­ne­te něja­ké obchod­ní sdě­le­ní či jinou infor­ma­ci o novin­kách, máte mož­nost vznést námit­ku pro­ti dal­ší­mu zpra­co­vá­vá­ní Vašich osob­ních úda­jů za úče­lem pří­mé­ho mar­ke­tingu. Pokud tak uči­ní­te, pro ten­to účel již Vaše úda­je zpra­co­vá­vat nebu­de­me a dal­ší obchod­ní sdě­le­ní a news­let­te­ry Vám již zasí­lat nebudeme.

Bliž­ší infor­ma­ce o tom­to prá­vu obsa­hu­je zejmé­na čl. 21 obec­né­ho naří­ze­ní o ochra­ně osob­ních úda­jů č. 2016/679.

Jak nás může­te kontaktovat?

V pří­pa­dě jaké­ho­ko­li dota­zu na ochra­nu osob­ních úda­jů či odvo­lá­ní sou­hla­su s dal­ším zpra­co­vá­ním Vašich osob­ních úda­jů nás může­te kontaktovat:

 • e‑mailové adre­sy info@downtownsuites.cz
 • tele­fo­nic­ky na +420 +420 778 523 600
 • dato­vou schrán­kou ID qupxgar
 • písem­ně na adre­se Marie Cibul­ko­vé 450/13, Nus­le, 14000 Pra­ha 4
 • na inter­ne­to­vém por­tá­lu www.downtownsuites.cz/transport

V této sou­vis­los­ti bychom Vás chtě­li upo­zor­nit, že může­me chtít, abys­te nám vhod­ným způ­so­bem pro­ká­za­li Vaši totož­nost, abychom si moh­li ově­řit Vaši identi­tu. Jde o pre­ven­tiv­ní bez­peč­nost­ní opat­ře­ní, abychom zame­zi­li pří­stu­pu neo­práv­ně­ných osob k Vašim osob­ním úda­jům. Za úče­lem zvy­šo­vá­ní kva­li­ty slu­žeb a ucho­vá­vá­ní zázna­mů o plně­ní našich povin­nos­tí vyplý­va­jí­cích ze záko­na může být veš­ke­rá komu­ni­ka­ce s Vámi monitorována.