Pou­če­ní o prá­vech při zpra­co­vá­ní osob­ních údajů

POUČENÍ O PRÁVECH PŘI ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Spo­leč­nost Retail Ser­vi­ce, s.r.o., se síd­lem Marie Cibul­ko­vé 450/13, 140 00 Pra­ha 4 – Nus­le, IČ: 264 82 223, Vás tím­to jako správ­ce osob­ních úda­jů infor­mu­je o prá­vech, kte­rá máte v sou­vis­los­ti s jejich zpra­co­vá­ním na zákla­dě naří­ze­ní Evrop­ské­ho par­la­men­tu a Rady (EU) č. 2016/679, o ochra­ně fyzic­kých osob v sou­vis­los­ti se zpra­co­vá­ním osob­ních úda­jů a o vol­ném pohy­bu těch­to úda­jů a o zru­še­ní směr­ni­ce 95/46/ES (obec­né naří­ze­ní o ochra­ně osob­ních úda­jů), (dále jen „GDPR“).
V zále­ži­tos­tech sprá­vy Vašich osob­ních úda­jů nás s dota­zy může­te kon­tak­to­vat prostřednictvím:
e‑mailové adre­sy info@downtownsuites.cz
tele­fo­nic­ky na +420 +420 778 523 600
dato­vou schrán­kou ID qupxgar
písem­ně na adre­se Marie Cibul­ko­vé 450/13, Nus­le, 14000 Pra­ha 4
na inter­ne­to­vém por­tá­lu www.downtownsuites.cz/transport

PRÁVO NA PŘÍSTUP K VAŠIM OSOBNÍM ÚDAJŮM

Jako sub­jekt úda­jů máte prá­vo po nás poža­do­vat, abychom Vám sdě­li­li, zda zpra­co­vá­vá­me Vaše osob­ní údaje.
Pokud Vaše osob­ní úda­je zpra­co­vá­vá­me, máte prá­vo zís­kat k těm­to osob­ním úda­jům pří­stup. Může­te poža­do­vat i někte­ré dal­ší infor­ma­ce ohled­ně zpra­co­vá­ní Vašich osob­ních úda­jů jako jsou úče­ly jejich zpra­co­vá­ní, sdě­le­ní kate­go­rií dotče­ných osob­ních úda­jů nebo sdě­le­ní plá­no­va­né doby, po kte­rou budou osob­ní úda­je ulo­že­ny, a není-li mož­né ji určit, pak ale­spoň kri­té­rií pou­ži­tých pro její stanovení.

PRÁVO ODVOLAT SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Pokud je zpra­co­vá­ní Vašich osob­ních úda­jů zalo­že­no na Vašem dob­ro­vol­ném sou­hla­su, máte prá­vo svůj sou­hlas kdy­ko­li odvolat.
Odvo­lá­ním sou­hla­su není dotče­na zákon­nost zpra­co­vá­ní vychá­ze­jí­cí­ho ze sou­hla­su, kte­rý byl dán před jeho odvo­lá­ním, ani zákon­nost zpra­co­vá­ní zalo­že­ná jiným práv­ním důvo­dem než je Váš dob­ro­vol­ný souhlas.

PRÁVO NA OPRAVU

Jed­nou ze základ­ních zásad zpra­co­vá­ní osob­ních úda­jů je jejich přes­nost. Pokud se domní­vá­te, že jsou Vaše osob­ní úda­je, kte­ré zpra­co­vá­vá­me, nepřes­né, může­te žádat jejich opra­vu. My dotče­né osob­ní úda­je na Vaši žádost ově­ří­me a pří­pad­nou nepřes­nost opravíme.
S při­hléd­nu­tím k úče­lu zpra­co­vá­ní může­te žádat též dopl­ně­ní neú­pl­ných osob­ních údajů.

PRÁVO NA VÝMAZ

Pokud je dán někte­rý z důvo­dů sta­no­ve­ných v GDPR a záro­veň není zpra­co­vá­ní Vašich osob­ních úda­jů nezbyt­né s ohle­dem na někte­rou z okol­nos­tí, kte­rá uplat­ně­ní toho­to prá­va pod­le GDPR vylu­ču­je, máte prá­vo poža­do­vat po nás, abychom Vaše osob­ní úda­je vyma­za­li (zlik­vi­do­va­li) a dále je neuchovávali.
Mezi důvo­dy, pro kte­ré může­te žádat výmaz Vašich osob­ních úda­jů, pat­ří zejm. sku­teč­nost, že Vaše osob­ní úda­je již nejsou potřeb­né pro úče­ly, pro kte­ré byly shro­máž­dě­ny nebo jinak zpra­co­vá­ny, dále pak že jste odvolal(a) udě­le­ný sou­hlas se zpra­co­vá­ním Vašich osob­ních úda­jů, a nee­xis­tu­je žád­ný dal­ší práv­ní důvod pro jejich zpra­co­vá­ní (viz též „prá­vo odvo­lat sou­hlas se zpra­co­vá­ním osob­ních úda­jů“), nebo pokud by byly Vaše osob­ní úda­je zpra­co­vá­ny protiprávně.
Uplat­ně­ní prá­va na výmaz vylu­ču­je např. okol­nost, že jejich zpra­co­vá­ní je nezbyt­né pro výkon prá­va na svo­bo­du pro­je­vu a infor­ma­ce nebo pro urče­ní, výkon nebo obha­jo­bu práv­ních náro­ků nebo pro spl­ně­ní práv­ní povin­nos­ti, kte­rou nám uklá­da­jí obec­ně závaz­né práv­ní předpisy.

PRÁVO NA OMEZENÍ ZPRACOVÁNÍ

Pokud nasta­ne někte­rý z níže uve­de­ných pří­pa­dů, máte prá­vo na to, abychom ome­zi­li zpra­co­vá­ní Vašich osob­ních údajů:
pokud bys­te popíral(a) přes­nost Vašich osob­ních úda­jů, a to na dobu potřeb­nou k tomu, abychom moh­li přes­nost Vašich osob­ních úda­jů ověřit,
zpra­co­vá­ní je pro­ti­práv­ní a Vy bys­te odmítl(a) výmaz Vašich osob­ních úda­jů a žádal(a) bys­te mís­to toho ome­ze­ní jejich použití,
Již bychom Vaše osob­ní úda­je nepo­tře­bo­va­li pro úče­ly zpra­co­vá­ní, avšak Vy bys­te je požadoval(a) pro urče­ní, výkon nebo obha­jo­bu práv­ních nároků,
vznesl(a)-li bys­te námit­ku pro­ti zpra­co­vá­ní pod­le čl. 21 odst. 1 GDPR, a to na dobu, dokud nebu­de ově­ře­no, zda naše opráv­ně­né důvo­dy pře­va­žu­jí nad Vaši­mi opráv­ně­ný­mi důvo­dy (viz též „prá­vo vznést námitku“).
Pokud by bylo zpra­co­vá­ní Vašich úda­jů ome­ze­no, mohou být tyto Vaše osob­ní úda­je, s výjim­kou jejich ulo­že­ní, zpra­co­vá­ny pou­ze s Vaším sou­hla­sem, nebo z důvo­du urče­ní, výko­nu nebo obha­jo­by práv­ních náro­ků, z důvo­du ochra­ny práv jiné fyzic­ké nebo práv­nic­ké oso­by nebo z důvo­dů důle­ži­té­ho veřej­né­ho zájmu Evrop­ské unie nebo někte­ré­ho její­ho člen­ské­ho státu.

PRÁVO NA OZNÁMENÍ OHLEDNĚ OPRAVY, VÝMAZU NEBO OMEZENÍ ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Pokud došlo k opra­vě, výma­zu nebo ome­ze­ní zpra­co­vá­ní Vašich osob­ních úda­jů, může­te po nás poža­do­vat, abychom Vás infor­mo­va­li o pří­jem­cích Vašich osob­ních úda­jů, kte­rým tuto jsme sku­teč­nost ozná­mi­li, s výjim­kou pří­pa­dů, kdy je tako­vé ozná­me­ní nemož­né nebo vyža­du­je nepři­mě­ře­né úsilí.

PRÁVO NA PŘENOSITELNOST OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Díky prá­vu na pře­no­si­tel­nost úda­jů od nás může­te zís­kat osob­ní úda­je, kte­ré se Vás týka­jí a kte­ré jste nám poskytl(a), ve struk­tu­ro­va­ném, běž­ně pou­ží­va­ném a stro­jo­vě čitel­ném for­má­tu. Máte prá­vo pře­dat tyto úda­je jiné­mu správ­ci, a to v pří­pa­dě, že se jed­ná o osob­ní úda­je, kte­ré zpra­co­vá­vá­me na zákla­dě Vaše­ho dob­ro­vol­né­ho sou­hla­su nebo na zákla­dě smlou­vy a záro­veň zpra­co­vá­ní těch­to osob­ních úda­jů pro­bí­há auto­ma­ti­zo­va­ně. Bude-li to tech­nic­ky pro­ve­di­tel­né, může­te též žádat, abychom pře­da­li Vaše úda­je pří­mo jiné­mu správci.
Prá­vem na pře­no­si­tel­nost úda­jů však nesmí být nepří­z­ni­vě dotče­na prá­va a svo­bo­dy jiných osob.

PRÁVO VZNÉST NÁMITKU

Z důvo­dů týka­jí­cích se Vaší kon­krét­ní situ­a­ce máte prá­vo vznést námit­ku pro­ti zpra­co­vá­ní Vašich osob­ních úda­jů, pokud se jed­ná o zpra­co­vá­ní z důvo­du veřej­né­ho zájmu, při výko­nu veřej­né moci, ane­bo pro úče­ly opráv­ně­ných zájmů pří­sluš­né­ho správ­ce či tře­tí stra­ny. Vzne­se­te-li tako­vou námit­ku, budou Vaše úda­je nadá­le zpra­co­vá­vá­ny pou­ze v pří­pa­dě pro­ka­za­tel­ných závaž­ných opráv­ně­ných důvo­dů pro zpra­co­vá­ní, kte­ré by pře­va­žo­va­ly nad Vaši­mi zájmy nebo prá­vy a svo­bo­da­mi, nebo pro úče­ly urče­ní, výko­nu nebo obha­jo­by práv­ních nároků.
Pokud se Vaše osob­ní úda­je zpra­co­vá­va­jí pro úče­ly pří­mé­ho mar­ke­tingu, máte prá­vo vznést kdy­ko­li námit­ku pro­ti zpra­co­vá­ní osob­ních úda­jů, kte­ré se Vás týka­jí, pro ten­to mar­ke­ting, což zahr­nu­je i pro­fi­lo­vá­ní, pokud se týká toho­to pří­mé­ho marketingu.

PRÁVO NEBÝT PŘEDMĚTEM AUTOMATIZOVANÉHO INDIVIDUÁLNÍHO ROZHODOVÁNÍ, VČETNĚ PROFILOVÁNÍ

Jako sub­jekt osob­ních úda­jů máte prá­vo nebýt před­mě­tem žád­né­ho roz­hod­nu­tí zalo­že­né­ho výhrad­ně na auto­ma­ti­zo­va­ném zpra­co­vá­ní, včet­ně pro­fi­lo­vá­ní, kte­ré má pro Vás práv­ní účin­ky nebo se Vás obdob­ným způ­so­bem význam­ně dotýká.
To nepla­tí, pokud je roz­hod­nu­tí nezbyt­né k uza­vře­ní nebo plně­ní smlou­vy mezi Vámi a správ­cem, nebo pokud je zalo­že­no na Vašem výslov­ném sou­hla­su, nebo pokud je povo­le­no obec­ně závaz­ný­mi práv­ní­mi předpisy.

PRÁVO PODAT STÍŽNOST K DOZOROVÉMU ÚŘADU

Aniž by byly dotče­ny jaké­ko­liv jiné pro­střed­ky správ­ní nebo soud­ní ochra­ny, máte prá­vo podat stíž­nost u někte­ré­ho dozo­ro­vé­ho úřa­du, zejmé­na ve stá­tě Vaše­ho obvyk­lé­ho byd­liš­tě, mís­ta výko­nu zaměst­ná­ní nebo mís­ta, kde došlo k údaj­né­mu poru­še­ní, pokud se domní­vá­te, že zpra­co­vá­ním Vašich osob­ních úda­jů je poru­še­no GDPR.
V Čes­ké repub­li­ce je tím­to dozo­ro­vým úřa­dem Úřad pro ochra­nu osob­ních úda­jů, www.uoo.cz.
O pokro­ku v řeše­ní stíž­nos­ti a o jeho výsled­ku Vás infor­mu­je dozo­ro­vý úřad, u kte­ré­ho podá­te stížnost.

OZNAMOVÁNÍ PŘÍPADŮ PORUŠENÍ ZABEZPEČENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Ochra­na Vašich osob­ních úda­jů je zabez­pe­če­na též povin­nos­tí kaž­dé­ho správ­ce ozná­mit Vám bez zby­teč­né­ho odkla­du poru­še­ní zabez­pe­če­ní Vašich osob­ních úda­jů, pokud je prav­dě­po­dob­né, že bude mít urči­tý pří­pad poru­še­ní za násle­dek vyso­ké rizi­ko pro Vaše prá­va a svo­bo­dy. Tato infor­mač­ní povin­nost se nevy­ža­du­je při zave­de­ní urče­ných ochran­ných opat­ře­ních, nebo vyža­do­va­lo by její spl­ně­ní nepři­mě­ře­né úsilí.